Vyplněním přihlášky na webovém portálu beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9,  IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen "správce") ve smyslu právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), zpracuje moje osobní údaje obsažené v této přihlášce a v pořízené fotodokumentaci pro účely informace o akci a k propagaci SP ČR. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.

Účastník uděluje přihláškou také souhlas k pořizování audiovizuálního záznamu této akce pro potřeby dalšího informování zájemců o probírané téma a pro účely propagace této aktivity. 

 

Organizátor i účastníci dodrží v místě konání mimořádná ochranná opatření ministerstva zdravotnictví schválená vládou ČR a platná ke dni konání akce (testy, rozestupy, respirátory, dezinfekce aj.)