Vyplněním přihlášky na webovém portálu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00  Praha 9, IČO 00536211 (dále jen „SPČR“), účastník vyjadřuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce na zahraniční misi. Osobní údaje poskytuje účastník dobrovolně SPČR k zajištění jeho účasti na zahraniční misi, k níž se tato přihláška vztahuje, k poskytování nabídky dalších služeb SPČR a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než účastník svůj souhlas písemně odvolá. Osobní údaje mohou být poskytnuty státnímu orgánu zajišťujícímu zahraniční cestu, v jejímž rámci se zahraniční mise koná.

Účastník prohlašuje, že byl řádně informován o svých právech a o povinnostech SPČR, zejména že:

  1. má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích zpracovávaných o něm SPČR;
  2. má právo na opravu svých osobních údajů,
  3. je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat;
  4. pokud svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu odvolá, není tím dotčeno právo SPČR zpracovávat ty osobní údaje účastníka, které je SPČR oprávněn zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem;
  5. pokud zjistí nebo se bude domnívat, že SPČR provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak účastník může:

a) požádat SPČR o vysvětlení,

b) požadovat, aby se SPČR zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav,

c) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.