Vyplněním přihlášky na webovém portálu beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9,  IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“) ve smyslu právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zpracuje moje osobní údaje obsažené v této přihlášce a v pořízené fotodokumentaci pro účely realizace akcí projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/ 15_002/0000026 Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR (dále jen „projekt“) a dále 10 let po skončení projektu. Údaje nebudou dále předávány, zpřístupněny mohou být jen osobám oprávněným provádět na základě českých nebo přímo aplikovatelných předpisů EU kontrolu projektu, případně dalším orgánům oprávněným na základě zákona nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.