Přihlášením se do soutěže Cena za Průmysl 4.0 (dále jen soutěž), kterou pořádá Svazu průmyslu a dopravy České republiky (dále jen SP ČR):

 

a) beru na vědomí, že kontaktní údaje výše uvedených osob – jméno, příjmení, telefon, email zpracovává SP ČR za účelem realizace soutěže, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR"). Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju a

 

b) souhlasím se zpracováním informací o našem projektu pro potřeby jeho hodnocení, se zveřejněním informací o projektu v komunikačních kanálech SP ČR a v případě výběru našeho projektu mezi pět nejlepších projektů s využitím informací o projektu v medializaci soutěže Cena za Průmysl 4.0. Dále souhlasím s uveřejněním informací o projektu v publikaci Příklady dobré praxe.