Vyplněním přihlášky na webovém portálu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211, zapsaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“), souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním mých osobních údajů obsažených v této přihlášce pro účely realizace a dokladování uvedené akce v rámci projektu č. CZ.03.01.03/00/22_001/0000246 Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, a to po dobu realizace projektu a 10 let poté. Údaje nebudou dále předávány, zpřístupněny mohou být jen osobám oprávněným provádět na základě českých nebo přímo aplikovatelných předpisů EU kontrolu projektu, případně dalším orgánům oprávněným na základě zákona nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména že:

  1. mám právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích zpracovávaných o mně správcem;
  2. mám právo na opravu svých osobních údajů,
  3. jsem oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat;
  4. pokud svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu odvolám, není tím dotčeno právo správce zpracovávat ty mé osobní údaje, které je oprávněn zpracovávat i bez mého souhlasu v souladu s příslušným zákonem;
  5. pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak mohu:

a) požádat správce o vysvětlení,

b) požadovat, aby se správce zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav,

c) mám právo se obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté údaje může správce rovněž použít k poskytování nabídky dalších služeb SPČR a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než svůj souhlas odvolám písemně.