Vyplněním přihlášky na webovém portálu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211, zapsaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“), souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním mých osobních údajů obsažených v této přihlášce pro účely realizace a dokladování uvedeného semináře. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména že:

  1. mám právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích zpracovávaných o mně správcem;
  2. mám právo na opravu svých osobních údajů,
  3. jsem oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat;
  4. pokud svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu odvolám, není tím dotčeno právo správce zpracovávat ty mé osobní údaje, které je oprávněn zpracovávat i bez mého souhlasu v souladu s příslušným zákonem;
  5. pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak mohu:

a) požádat správce o vysvětlení,

b) požadovat, aby se správce zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav,

c) mám právo se obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté údaje může správce rovněž použít k poskytování nabídky dalších služeb SPČR a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než svůj souhlas odvolám písemně.