Vyplněním přihlášky na webovém portálu a odesláním podepsané a naskenované přihlášky (tj. uzavřením smlouvy o účasti na podnikatelské misi dále jen smlouva o účasti) beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen "správce") ve smyslu právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"),

  • zpracuje osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě o účasti pro nezbytné plnění smlouvy a je oprávněn je zpracovat po dobu trvání a splnění povinnosti dle uzavřené smlouvy o účasti na podnikatelské misi a dále v mezích platných právních předpisů,
  • zpracuje osobní údaje účastníka obsažené v pořízených video a fotodokumentacích pro účely informace o akci a k propagaci SP ČR,
  • je oprávněn poskytnout osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě o účasti v nezbytném rozsahu třetím osobám pro naplnění účelu smlouvy o účasti – státní správě, zahraničním zastupitelstvím ČR, kancelářím představitelů politických stran,
  • je oprávněn poskytnout osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě o účasti v nezbytném rozsahu příjemcům ve třetích zemích – provozovatelům ubytování, dopravcům, případně třetím osobám pro naplnění zprostředkovaných služeb dle smlouvy o účasti.

a současně se zavazuji, pokud nejsem totožný s účastníkem, že o výše uvedeném zpracování jeho osobních údajů budu účastníka informovat.

Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů SP ČR jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.